Ushakov, Denis S., Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand