Ho, Yuan-Hong, Department of Public Finance, Feng Chia University, China