Yue, Xiao-Guang, School of Civil Engineering, Wuhan University, China